Nội dung khóa học bồi dưỡng ngôn ngữ lập trình C/C++

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/10/2013 15:56
Chi tiết nội dung học tập, rèn luyện ở khóa học bồi dưỡng ngôn ngữ lập trình C/C++
Gói 1: Ngôn ngữ lập trình C/C++ cơ bản

Đối tượng:
-         Người đang học về ngôn ngữ lập trình C/C++
-         Người đã học qua về ngôn ngữ lập trình C/C++ nhưng còn mơ hồ về ngôn ngữ và lập trình
-         Người cần ôn tập lại ngôn ngữ lập trình C/C++ để học môn học khác, hoặc để tham gia các đợt thi cử có dùng ngôn ngữ lập trình C/C++

Mục tiêu:
-         Khai báo, sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản (bao gồm cả mảng, chuỗi có kích thước cố định)
-         Sử dụng thành thạo các cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp

Nội dung:
STT Tên bài Nội dung học
1 Hằng và biến - Cấu trúc chương trình
- Phân biệt hằng và biến
- Cách đặt tên biến, tên hằng
- Khai báo hằng ở các kiểu giá trị: số thực, số nguyên, ký tự, logic
- Các phép toán ở từng kiểu giá trị
- Biểu thức
- Ép kiểu
- Khai báo, gán giá trị cho biến ở các kiểu giá trị: số thực, số nguyên, ký tự, logic
- Hiển thị giá trị của hằng và biến thuộc các kiểu giá trị: chuỗi, ký tự, số thực, số nguyên
- Khai báo, gán giá trị, hiển thị giá trị cho 1 chuỗi có kích thước cố định
- Khai báo, gán giá trị, hiển thị giá trị cho mảng 1 chiều có kích thước cố định
2 Nhập xuất - Hiển thị các ký tự đặc biệt, hiển thị cùng lúc nhiều giá trị, hiển thị số có định dạng
- Nhập giá trị cho các kiểu giá trị kiểu số, ký tự
- Nhập giá trị cho các kiểu giá trị kiểu chuỗi và kiểu mảng
- Hiển thị giá trị kiểu số, kiểu ký tự được nhập kiểu số, kiểu ký tự, kiểu chuỗi, kiểu mảng

3
Điều khiển if - Các phép toán logic đối với các kiểu logic
- Các phép so sánh đối với các kiểu giá trị: số, ký tự, chuỗi
- Khối lệnh
- Cú pháp và nguyên lý hoạt động
4 Điều khiển switch - Cấu trúc và hoạt động của điều khiển switch
- Áp dụng đối với các kiểu giá trị: số nguyên, ký tự
5 Vòng lặp for - Cú pháp và nguyên lý hoạt động
- Nhập và hiển thị giá trị cho một mảng
- Giải quyết một số tính toán cơ bản có tính lặp:
  + Lặp đơn thuần
  + Lặp có sử dụng if
  + Lặp với mảng
  + Các vòng lặp lồng vào nhau
6 Vòng lặp while - Cú pháp và nguyên lý hoạt động
- So sánh với vòng lặp for
- Vòng lặp đơn thuần
- Vòng lặp có sử dụng if
- Vòng lặp có sử dụng mảng
7 Vòng lặp do ... while - Cú pháp và nguyên lý hoạt động
- So sánh với vòng lặp for, vòng lặp while
- Vòng lặp đơn thuần
- Vòng lặp có sử dụng if
- Vòng lặp có sử dụng mảng

 
Gói 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++ nâng cao

Đối tượng:
-         Người đang học về ngôn ngữ lập trình C/C++
-         Người đã học qua về ngôn ngữ lập trình C/C++ nhưng còn mơ hồ về ngôn ngữ và lập trình
-         Người cần ôn tập lại ngôn ngữ lập trình C/C++ để học môn học khác, hoặc để tham gia các đợt thi cử có dùng ngôn ngữ lập trình C/C++

Yêu cầu:
-         Qua bài test theo nội dung ở Gói 1

Mục tiêu:
-         Khai báo, sử dụng được các kiểu dữ liệu nâng cao (con trỏ, mảng, chuỗi, struct)
-         Khai báo, sử dụng được biến con trỏ
-         Khai báo, sử dụng được hàm có đối số và không có đối số
-         Nắm được kỹ thuật đệ quy

Nội dung:
STT Tên bài Nội dung học
1 Con trỏ (địa chỉ) - Làm rõ khái niệm con trỏ là gì
- Phân biệt giữa địa chỉ của biến và giá trị của biến
- Khai báo biến con trỏ
- Gán và hiển thị giá trị cho biến con trỏ
2 Khai báo và sử dụng mảng - Khai báo mảng 2 chiều với kích thước cố định
- Nhập và hiển thị dữ liệu của mảng 2 chiều
- Giải quyết một số bài toán có liên quan đến mảng 2 chiều
(VD: cộng ma trận, nhân ma trận)
- Khai báo mảng 1 chiều với kích thước chưa định trước
- Khởi tạo số phần tử cho mảng
- Nhập và hiển thị dữ liệu được nhập với mảng  có kích thước chưa định trước
3 Khai báo và sử dụng chuỗi - Khai báo chuỗi có kích thước chưa định trước
- Nhập và hiển thị dữ liệu chuỗi được nhập
- Phép toán
- Giải quyết một số bài toán có dùng chuỗi
4 Kiểu có cấu trúc - Khai báo kiểu có cấu trúc: struct
- Khai báo và sử dụng danh sách struct với kích thước định trước
- Khai báo và sử dụng danh sách struct với kích thước không định trước
- Nhập gán giá trị, hiển thị giá trị cho 1 struct
- Nhập gán giá trị, hiển thị giá trị cho danh sách struct (tĩnh hoặc động)

5
Hàm - Phân biệt hàm có giá trị trả về và không có giá trị trả về
- Phân biệt hàm có đối số và không có đối số
- Cách gọi hàm
- Phân biệt giữa biến toàn cục và biến cục bộ
- Phân biệt giữa đối số biến và đối số hằng
- Giải quyết bài toán có sử dụng nhiều hàm
6 Sử dụng hàm nâng cao (Đệ quy) - Cơ chế hàm gọi hàm
- Cách viết đệ quy
- Cách nhận biết bài toán giải bằng đệ quy
- Giải quyết một số bài toán bằng đệ quy
 

Gói 3: Ngôn ngữ lập trình C/C++ cơ bản và nâng cao

Mục tiêu:
          Tổng hợp Gói 1 và Gói 2

Nội dung:
          Tổng hợp Gói 1 và Gói 2
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết